உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வழியற்ற தடங்களில் விரிகிற மீள்தலின் அடர்வனம்
*
 
மீண்ட கணத்திலிருக்கும் வாழ்தலைப் போல்  
வரமாகிற எதுவொன்றையும்  
சாபத்திற்கு நிகராய் பத்திரப்படுத்துகிறோம்

பக்குவங்கள் மண்டியிடும் திருச்சபைக்குள்
பாவங்களை மழுங்கடிக்கும் மன்னிப்புகள் உண்டு
 
தெரிந்தே செய்கிறோம்

மன்றாடல் 
கூப்பாட்டுக் குரலாகிடும் போது  
கூரையொழுகும் சமாதானம் கொண்டுவருகிறது  
பாத்திரங்கள் கொள்ளத்தக்க பெரு மழையை

நிரம்புதலும்  
நிரம்பி வழிதலும் நிராயுதமாக்க  
வழித்தடங்கள் சாபத்திலிருக்கும் வரத்தை பிரித்தெடுக்கிற  
அன்னப் பறவையாகிவிடுகிறது
 
நிர்பந்திக்கப்படுவதில் இருந்து விரிகிற  
வழியற்ற தடங்களின் பாதை  
அடர்வனமாக்குகிறது மீண்ட கணங்களை

0 கருத்துகள்: